DIN ELITA ARTILERIEI

Această lucrare, izvorâtă deopotrivă din pasiunea pentru istorie şi din dragostea profundă faţă de artilerie, reprezintă onorul pe care-l aducem cu condeiul gratitudinii elitelor acestei arme, ca expresie a recunoştinţei ce le-o purtăm pentru modul strălucit în care s-au afi rmat ca „servanţi”ai artileriei, ai oştirii şi ai naţiunii române.*

 

Prin această contribuţie la dezvoltarea istoriografiei artileriei române am dorit să oferim în principal camarazilor de astăzi şi mai ales celor ce vor îmbrăţişa peste ani arta de a mânui traiectoriile, un cuprinzător şi util îndrumar în cunoaşterea celor ce au scris cu înţelepciune, dragoste, suferinţă, sânge şi uneori chiar cu preţul vieţii istoria artileriei, a armatei şi a ţării. Prin demersul nostru am dorit să nu lăsăm colbul uitării să se aştearnă peste numele corifeilor artileriei, al eroilor patrioţi, al celor ce au manifestat excelenţă profesională şi pentru care artileria a fost nu numai o meserie ci o stare de spirit. În fi lele acestei cărţi am cuprins şi bibliografi ile unor artilerişti ce s-au afi rmat şi au dobândit notorietate în alte arme sau domenii de activitate extra-militare.Dorim să menţionăm că artileriştii au nu numai meritul de a fi dat strălucire acestei arme speciale, care este artileria, ci de a fi şi „părinţii” altor arme tehnice: tancurile, artileria şi rachetele antiaeriene. Apariţia şi afi rmarea acestor arme sunt legate în mod ineluctabil de numele colonelului Pandele Predescu, generalului de divizie Nicolae Scarlat Stoenescu, respectiv al generalilor de divizie Ştefan Burileanu, Popescu I. Gheorghe, Marinescu Gheorghe, Pârvulescu Gheorghe, al generalilor de brigadă Ion Bungescu, Nicolae Zăgănescu şi Gheorghe Vasilescu, pentru a exemplifi ca foarte succint acest aspect. De asemenea, dorim să relevăm faptul că, datorită pregătirii tehnice temeinice şi a cunoştinţelor topogeodezice, artileriştii au reprezentat în perioada de început a aviaţiei militare o importantă şi valoroasă pepinieră pentru selecţia şi formarea piloţilor militari.

Între aspectele importante pe care dorim să le aducem la cunoştinţa cititorilor este şi acela că, în demersul nostru de reunire în paginile prezentei lucrări a celor mai valoroase personalităţi ale artileriei, am prezentat numai biografi ile acelor minunaţi camarazi de armă afl aţi în împărăţia cerului. Nu am inclus în această lucrare pe acei bravi artilerişti ce merită să fi e situaţi în galeria spiritelor alese ale artileriei, care încă au posibilitatea şi şansa de a se închina Bunului Dumnezeu, pentru că ştiindu-le modestia ce-i caracterizează s-ar jena văzându-şi numele înscris într-o carte cu acest titlu, alături de eminenţe deja consacrate în istoria armei. De asemenea, dorim să-i informăm pe cititori că epitetele pe care le-am folosit adesea pentru relevarea corectă şi deplină a personalităţii celor prezentaţi în carte nu sunt gratuite. Apreciem că uneori am fost prea săraci în inspiraţia de a găsi cele mai frumoase şi potrivite cuvinte, pe măsura meritelor celor în cauză ce au făurit istoria artileriei, unii contribuind substanţial la „scrierea” istoriei neamului românesc. În acest sens menţionăm că artileria a dat ţării un membru al locotenenţei domneşti din anul 1866 (colonelul Nicolae Haralambie), 2 preşedinţi ai Consiliului de Miniştri (generalii Gheorghe Manu şi Constantin Coandă), numeroşi miniştri, între care 11 au deţinut această funcţie la Ministerul de Război/Ministerul Apărării (generalii Nicolae Haralambie, Tobias Gherghely, Gheorghe Manu, Nicolae Dabija, Alexandru Anghelescu, Iacob Lahovary, Eremia Grigorescu, Ion Răşcanu, Paul Angelescu, Emil Bodnăraş, Victor Stănculescu. Alături de aceştia îi amintim pe alţi 11 artilerişti care au avut privilegiul de a îndeplini onoranta funcţie de şef al Marelui Stat Major/Statului Major General (generalii Iacob Lahovary, Constantin Christescu, Alexandru Lupescu, Ioan Sichitiu, Florea Ţenescu, Alexandru Ioaniţiu, Costin Ionaşcu, Constantin Popescu, Vasile Ionel şi Mihail Popescu). De asemenea, reamintim că 19 artilerişti au îndeplinit funcţia de secretar al ministerului, alţi 12 au comandat Şcoala Superioară de Război/Academia Militară, iar alte zeci de artilerişti au fost şefi ai Statului Major al Forţelor Terestre, comandanţi de armată, corp de armată şi divizie etc., mulţi dintre ei fi ind părtaşi la scrierea celor mai glorioase pagini de istorie pentru armata română, pe câmpurile de luptă. Pe lângă cei ce au performat la cel mai înalt nivel în instituţia militară, un număr mare de artilerişti au deţinut funcţii importante în viaţa civilă ca miniştri, senatori şi deputaţi, prefecţi, primari, ambasadori etc. Galeria spiritelor alese ale artileriei este întregită în mod onorant cu o pleiadă de eminenţi oameni de ştiinţă, academicieni, profesori universitari, cercetători, inventatori, literaţi şi artişti, cu o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea culturii şi spiritualităţii româneşti.

Prezentarea biografi ilor am realizat-o într-o manieră unitară, din perspectiva conţinerii elementelor biografi ce defi nitorii pentru perceperea corectă a vieţii şi carierei militare a celor în cauză: datele de naştere şi deces, studiile efectuate, gradele şi funcţiile militare deţinute. De asemenea, am urmărit ca la fi ecare abordare să prezentăm sintetic aspectele defi nitorii pentru notorietatea celui în cauză. Biografi ile acestora am încercat să fi e esenţializate, să fi e mai degrabă schiţe biografi ce, pentru a putea reuni şi prezenta cât mai multe dintre personalităţile artileriei, deşi opinăm că meritele excepţionale şi notorietatea celor prezenţi în lucrare impuneau, pentru cei mai mulţi dintre ei, nu o schiţă biografi că ci cel puţin o carte pentru fi ecare dintre ei.

Deşi prin structura fi ecărei biografi i am fost consecvenţi principiului de abordare unitară a acestora, dezvoltarea lor din perspectiva conţinutului este diferită. Acest aspect se datorează unor determinări multiple: poziţia diferită a subiecţilor lucrării în ierarhia militară, contribuţia specifi că a acestora în dezvoltarea anumitor domenii, nevoia de relevare a unor merite insufi cient cunoscute până în prezent etc. Am urmărit ca această lucrare să fi e cât mai cuprinzătoare în ceea ce priveşte reunirea între coperţile sale a celor cu adevărat reprezentativi prin activitatea, creaţia şi opera lor. Am fost convinşi de la început că acest lucru nu va fi posibil, dar ne-am dat toată strădania să fi m cât mai aproape cu putinţă de acest deziderat. Nerealizarea sa integrală a fost cauzată atât de limitele noastre cognitive, pe care ni le asumăm, cât şi de imposibilitatea intrării în posesia tuturor surselor documentare necesare. De asemenea, în semn de pioasă recunoştinţă purtată înaintaşilor am încercat, în cel de-al doilea capitol să evidenţiem în premieră, evident dintr-o perspectivă nonexhaustivă, câteva monumente reprezentative pentru modalitatea artistică prin care naţiunea, armata în general şi artileriştii în special, au cinstit de-a lungul anilor memoria marilor artilerişti, a eroilor ce s-au jertfi t pentru realizarea idealurilor naţionale. Pentru a fi cât mai persuasivi în transmiterea mesajelor dorite către cititori, am folosit un bogat şi uneori inedit material ilustrativ.

Convinşi că pentru mult timp această carte va reprezenta una din principalele surse documentare în ceea ce priveşte personalităţile artileriei, ca urmare a numărului mare de biografi i, reunite fără precedent, ca volum, între coperţile aceleiaşi cărţi, nutrim speranţe că aceasta va reprezenta o utilă şi agreabilă lectură pentru mai multe generaţii de cititori.

În fi nal, dorim să exprimăm întreaga recunoştinţă şi să mulţumim tuturor celor care, într-o formă sau alta, ne-au sprijinit în realizarea prezentei lucrări. Gândul bun al recunoştinţei noastre se îndreaptă în mod special către comandorul Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei, către locotenent-colonelul Florin Barbu, maistrul militar principal Mihai Voica şi mai ales către distinsa doamnă doctor Olga Octavia Dănilă.

Şi nu în ultimul rând, aducem cele mai alese mulţumiri familiilor noastre, care au înţeles, determinarea demersului nostru de a participa la scrierea istoriei artileriei şi care au dovedit înţelegere şi sprijin pentru timpul, nu puţin, alocat documentării şi elaborării acestei cărţi.

Încheiem această introducere, cu exprimarea deplinei împliniri sufl eteşti pe care o trăim pentru că am reuşit să fi nalizăm acest proiect generos ce şi-a propus să adune între coperţile cărţii „fl oarea artileriei”, ad perpetuum rei memoriam (spre veşnică aducere aminte).

 

 

Reclame
2 comentarii
  1. Dorel Pietrareanu a spus:

    FELICITARI autorilor!!!
    La multi ani artileristilor, multa sanatate si sa se implineasca dorintele tuturor si ale fiecaruia!
    Toate cele bune, Dorel Pietrareanu

    • In numele artileriștilor o sa-ti mulțumesc eu DORELE! Ma alătur urărilor tale de aceasta data adresându-le tuturor militarilor romani activi în retragere sau în rezerva.La multi ani!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: