STATUTUL PARTIDULUI ROMÂNIEI EUROPENE – P.R.E.

România va renaşte în Uniunea Europeană prin adevăr, dreptate, muncă şi credinţă!

Sediul legal: Bucureşti, Drumul Taberei nr. 26,  Bloc T-1, apart. 119, sect. 6  (Favorit), cod  061335, Tel/fax: 0214138434 sau  021413910, 0722972522,  0722206530,

072682874, 0721677286, 0728019373, Of. poştal 66, ghişeul nr.1,  C.P. 58-14, CIF 22085130, Cod IBAN RO08CECEB60443RON1879199, CEC  Bank Dr.Taberei,

S. M. Bucureşti; Dosar nr. 19007/3/2006, TMB Secţia a III-a civilă, Dec.civ. nr.2 din 22.01.2007, def. şi  irevoc., înregistrat în Registrul partidelor politice la 27.06.2007.

www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com, preiancu@gmail.com, ionmarinuta@yahoo.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

STATUTUL PARTIDULUI ROMÂNIEI EUROPENE – P.R.E.

CAP. 1  DENUMIREA,  SEMNUL PERMANENT, SEDIUL SI SCOPUL  PARTIDULUI

Art. 1. Denumirea integrală este ’’PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE’’, iar denumirea prescurtată este P.R.E. El se constituie pe baza liberei opinii şi acţiunii politice a tuturor membrilor de cetăţenie română şi europeană, fiind totodată un exponent al luptătorilor pentru renaşterea României în sistemul de valori tradiţionale si moderne, naţionale şi europene.

Art.2 (1) Semnul Permanent al Partidului este format dintr-un inel albastru pe care sunt gravate 9 stele aurii. În interiorul acestuia se află profilul Sfinxului din Bucegi. Deasupra inelului este reprezentat steagul dacilor – simbol de luptă -, un corp de lup, tricolor, iar sub el este scris P.R.E., toate acestea pe un fond alb. Acesta este şi semnul electoral al Partidului, conform anexei nr.1.

(2) Culorile simbol ale P.R.E sunt alb-albastru.

Art.3. Sediul  P.R.E. este in Bucuresti, Drumul Taberei nr. 26  Ap.119, sector 6.

Art.4 (1) PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE este o asociaţie cu caracter politic, persoană juridică de drept public, în care cetăţenii români cu drept de vot se asociază în mod liber pentru formarea şi exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind o misiune publică de promovare a valorilor şi intereselor naționale, contribuind prin aceasta la formarea opiniei publice.

(2) P.R.E. formează şi participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice, sprijină şi militează pentru participarea cetăţenilor la vot, respectând suveranitatea naţionala, integritatea teritorială, ordinea de drept din România, valorile Uniunii Europene şi principiile democraţiei.

(3) P.R.E. îşi asumă, in plan politic, formarea unei noi generaţii de oameni politici patrioţi şi moderni care, prin programul şi acţiunele sale să promoveze o politica nouă şi eficientă în slujba cetăţeanului şi interesului naţional, ţinand cont de noul context european şi global ca un avantaj nemaintâlnit până acum, de acces liber la valorile materiale şi spirituale ale lumii, precum şi de imensul potenţial al naţiunii române.

(4) P.R.E. este un partid de unitate naţională, de centru, centru-dreapta care reprezintă şi apără interesele politice ale cetăţenilor români oriunde s-ar afla.

(5) P.R.E. îşi asumă dezvoltarea clasei de mijloc prin eliminarea prosperităţii prezervate, asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi cetăţenii țării, promovand  munca de calitate şi eficienţa ei, în primul rand, pe principiul “prin noi înşine”.

(6) Deviza partidului este: România va renaşte în Uniunea Europeană prin adevăr, dreptate, muncă şi credinţă!

Art.5 P.R.E. umăreşte numai obiective politice. Scopul P.R.E. este de acţiona prin toate mijloacele legale, în vederea îndeplinirii programului său politic definit prin Programul „RENAŞTEREA DACOROMÂNEASCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – 2050” care cuprinde următoarele 9 obiective principale: a). Renaşterea moral-politică a naţiunii; b). Consolidarea economico-socială; c). Renaşterea pe plan educaţional, ştiinţific şi cultural; d) Reconstrucţia tehnică, tehnologică şi informaţională;  e). Reforma în domeniul familiei, sănătăţii şi al protecţiei mediului; f). Renaşterea în domeniul muncii şi al protecţiei sociale; g). Conservarea dimensiunii creştine a identităţii naţionale şi a spiritualităţii specifice; h). Reforma în domeniul securităţii, apărării naţionale şi ordinii publice; i). Susţinerea emigraţiei româneşti şi descurajarea emigrării românilor.

Art.6 (1) Obiectivul strategic al P.R.E. este integrarea deplină şi de facto a natiunii române în Uniunea Europeană şi în N.A.T.O. în structurile euroatlantice şi mondiale în condiţii de egalitate cu celelalte state, cu păstrarea identităţii naţionale şi fără a leza demnitatea naţiunii române sau suveranitatea sa deplină asupra teritoriului naţional, resurselor umane si materiale, pentru inflorirea culturii, consolidarea sistemului de valori proprii, a spiritualităţii şi tradiţiilor strămoşeşti. Valoarea centrală a P.R.E. este interesul naţional în contextul european şi universal.

(2) Prioritatea P.R.E. în problema natională o constituie reîntregirea naţiunii concomitent cu întărirea  unităţii şi solidarităţii naţionale.

CAP. 2  CALITATEA DE MEMBRU,  INSCRIERE, DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI

Art.5 P.R.E. primeste în rândurile sale cetăţeni români care au drept de vot.

Art.6 Nu pot face parte din rândurile P.R.E. persoanele carora le este interzisa prin lege asocierea politică.

Art.7 (1) Înscrierea în P.R.E. se fac în mod liber, pe baza de adeziune semnată de candidat şi a unui curriculum vitae şi inaintate preşedintelui organizației P.R.E. din care doreste să activeze.

(2) Oricare membru al P.R.E. nu poate fi membru decât într-o singură organizaţie de partid.

(3) Cererea se aprobă de preşedintele organizaţiei teritoriale, după ce a fost pusă in dezbatere în Comitetul executiv al organizatiei (CEO), după care trimite documententele spre validare catre preşedintele filialei judeţene a P.R.E. care validează primirea, inmanând personal carnetul de membru P.R.E., moment din care devine membru al P.R.E. Termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile.

(4) Contestaţiile referitoare la înscriere se soluţionează de către Comisia de onoare, disciplină şi  arbitraj a filialei respective.

(5) Prin formularul de adeziune, candidatul la calitatea de membru al P.R.E. declara pe propria răspundere că este sau nu este membru al unui alt partid și că aderă la Programul P.R.E. şi recunoaşte Statutul P.R.E.

Art.8. (1) Calitatea de membru de partid se pierde prin demisie, deces, pierderea cetăţeniei române, pierderea dreptului de asociere politică, excludere.

Excluderea se poate face  numai după o temeinică analiza a activităţii membrului de partid în cadrul CEO.  Propunerea se face în scris şi se înaintează spre aprobare Comitetului executiv al filialei judeţene (CEFJ), care hotărăşte. Hotărârea se înaintează Preşedintelui executiv spre validare.

(2) Dacă un membru de partid semnează formularul de adeziune şi curriculum vitae conţinând declaraţii false, el se considera, retroactiv, că nu a fost niciodată candidat sau membru al P.R.E.

(3) Membrii P.R.E. au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat. Demisia se depune personal, în scris, împreună cu carnetul de partid, la secretarul  organizaţiei din care face parte şi se prezintă, de indată, preşedintelui organizaţiei.

Art.9 Toţi membrii PRE au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte, a accepta Programul politic „RENAŞTEREA DACOROMÂNEASCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – 2050”, Statutul P.R.E., Programul de acţiune, Regulamentul de organizare şi funcţionare al P.R.E. (R.O.F.) şi de a actiona şi milita permanent pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, contribuind personal la înfăptuirea acestora.

Art.10 Orice membru al P.R.E. are dreptul la iniţiativă politică, iar partidul îi acorda posibilitatea examinarii acesteia intr-un cadru organizat.

Art.11 Orice membru al P.R.E. are dreptul şi obligaţia de a sesiza Comisia de Onoare, Disciplină şi Arbitraj a filialei din care face parte asupra aspectelor de încălcare a prevederilor Statutului P.R.E., pe care le observă.

Art.12 (1) Fiecare membru al P.R.E. are dreptul de a se adresa organului de conducere, ierarhic superior, până la cel mai înalt nivel, cu propuneri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii în orice probleme care priveşte buna funcţionare a P.R.E., numai dacă problema a fost inregistrată spre soluionare la nivelul organizației din care face parte.

(2) Fiecare membru de partid este obligat ca în orice moment să poarte un dialog civilizat pe timpul activităţilor politice.

Art.13 Fiecare membru al P.R.E. are dreptul de a activa în ori ce departament de lucru după ce în prealabil a obţinut acordul şefului de departament.

Art.14 Membrii P.R.E. au dreptul să facă parte din organele locale, judeţene, regionale şi centrale de conducere.

Art.15   Preşedintele executiv, regional, județean aprobă numirile şefilor de departamente de lucru. Validarea se face de preşedintele executiv în urma dezbaterilor din CNP.

Art.16 Pentru incalcarea drepturilor si obligatiilor lor, membrilor P.R.E. le pot fi aplicate următoarele sancţiuni: avertisment, mustrare scrisă, vot de blam, suspendarea din funcţie, demiterea din funcție şi excludere din partid. Aceste sancţiuni se iau de către organele de conducere ale P.R.E.

Art.17 Membrii P.R.E. au obligaţia de a plăti cotizația stabilită de președintele organizaţiei. Preşedinţii de organizaţie  pot modifica cuantumul cotizației pe o anumita perioadă.

Art.18  Orice iniţiativă politică poate fi discutată în cadrul organizaţiei, în cel mult 30 zile de la înregistrarea acesteia la secretariatul organizaţiei. In cazuri exepţionale, preşedintele organizaţiei poate permite dreptul la iniţiativă politică fără să o mai discute în CEO.

Art.19 Membrii P.R.E. au dreptul de a utiliza baza materială a P.R.E. cu aprobarea preşedintelui organizaţiei,  judeţean, regional şi executiv.

Art.20 Membrilor organelor de conducere ale P.R.E., de la orice nivel, li se pot aplica următoarele sancţiuni: avertisment, vot de blam, suspendare din funcţie şi excludere.

Art.21 Excluderea din cadrul P.R.E. se face în următoarele cazuri: a). dacă persoana a făcut declaraţii false privind datele personale, în mod intenţionat; b). dacă a suferit condamnări penale rămase definitive după înscrierea în P.R.E.; c). dacă a creat prejudicii P.R.E. de natură să ducă la alterarea prestigiului, imaginii P.R.E. sau a produs pagube materiale fără a repara prejudiciul.; d).dacă pe timpul activităţilor politice are un comportament necorespunzător.

Art.22 Contestaţiile privind excluderea sau suspendarea din funcţie se depun la Secretariat şi sunt de competenţa CNP.

CAP. 3  STRUCTURA DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.23 P.R.E. este alcatuit din structuri la nivel local,  judeţean,  regional,  naţional, având subdiviziuni organizaţii teritorile potrivit organizării administrative a ţării de la organizaţii constituite în circumscripţiile de vot, colegii deputaţiale şi senatoriale. Organele locale pot reprezenta partidul la nivelul local corespunzător, pot deschide conturi în banca şi răspund direct prin preşedintele acestora de gestionarea lor.

3.1. Organele de Conducere Centrale ale PRE

3.1.1 Organismele de conducere şi de lucru ale Partidului României Europene

Art.24 P.R.E. se organizează şi funcţionează în structuri la nivel: naţional, regional, judeţean, municipal, orăşenesc, sector, comunal şi circumscripție electorală în jurul unui centru de votare sau colegiu electoral, în baza legilor privind alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale.

Art.25  (1) Organizaţia teritorială se înfiinţează pe baza hotărârii C.N.P. prin decizie semnată de P.E. în urma cererii de adeziune semnate şi adresate consiliului C.E.J de cel putin 15 cetăţeni români cu drept de vot care se angajează în scris să functioneze ca organizaţie P.R.E.

Prin exceptie, organizaţia teritorială se poate constitui din minim 5 membri, iar în acest caz, preşedintele organizaţiei va fi numit ca preşedinte interimar de catre presedintele CEJ şi validată de PE.

(2) Organizatia este legal constituită in urma validării de către C.N.P., ocazie cu care este înmanat actul de constituire în baza hotărârii C.N.P. semnate și aprobate de P.E.

(3) Organizația centrala a P.R.E. este condusă de P.E. și cuprinde cadrele de conducere de la nivel regional la nivel naional, inclusiv membrii C.P.P.

Art.26  Organizaţia teritorială, pe baza documentelor de constituire şi aprobării special emise de C.N.P. îşi va constitui sediul de funcţionare, procura stampila şi va organiza Adunarea Generală de Constituire şi forma C.P.O.

Art.27    Organismele de conducere ale P.R.E. au atribuţii şi putere de decizie, după caz, la nivel naional, regional, judeţean şi local.

Art.28   Organismele de lucru funcţionează în cadrul Consiliului Naţional Permanent, consiliului executiv judeţean si consiliului executiv al organizației locale, au atribuții speciale, unde se dezbat probleme de interes pentru partid în funcţie de nivel, au rol consultativ şi funcţionează sub conducerea unui membru de partid numit de preşedintele executiv al partidului, preşedintele filialei regionale şi  judetene, preşedintele organizaţiei locale in urma dezbaterii in organismele colective de conducere corespunzătoare fiecarui nivel.

Art.29 (1) Organismele  de conducere politică la nivel naţional sunt : Congresul P.R.E. (C.P.R.E.), Consiliul National al P.R.E.(C.N.P.R.E.), Comitetul Politic Permanent (C.P.P.), Presedintele Fondator (P.F.).

(2) Organismele de conducere executivă la nivel  naţional sunt: Preşedintele executiv (P.E.), Comitetul Executiv Permanent (C.E.P.), Departamentele de lucru şi Secretariatul P.R.E.

3.1.1.2. Organismele politice de conducere la nivel national

Art.30   Congresul P.R.E. este organismul de conducere suprem la nivel naţional, cu cea mai largă reprezentare unde, conform atribuțiilor sale, se iau hotărâri care sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere şi toti membrii P.R.E.

Art.31  Congresul este format din membrii C.P.P., C.E.P., C.N.P.R.E., parlamentarii şi europarlamentarii P.R.E., membrii guvernului care aparțin P.R.E., presedinţii şi consilierii Consiliului Judetean, primarii şi consilierii locali membrii ai P.R.E., presedinţii, vicepresedinţii şi secretarii generali, presedinţii, vicepreşedintii şi secretarii filialelor judetene, preşedinţii şi unul sau doi membrii ai unor organizaţii locale ale P.R.E. legal constituite.

Art.32    Congresul se intruneste în şedinte ordinare obligatoriu o dată la 4 ani sau ori de câte ori este convocat in şedinte extraordinare, la propunerea P.F. sau P.E., de catre C.N., C.E.P. sau C.P.P.

Decizia de întrunire se emite de P.E. prin grija Secretarului general (S.G.) şi se trimite cu 30 de zile inainte membrilor C.N.P.R.E. care confirmă in scris la P.E. prin grija S.G confirmările de participare a membrilor C.N.P.R.E

Pe timpul desfăşurării lucrărilor congresului, secretarii vor intocmi procese verbale de dezbateri şi hotărâri care vor fi semnate de toţi participanții in drept la congres. Acestea devin documente oficiale ale congresului şi sunt obligatorii pentru organismele de conducere şi membrii P.R.E.

Toate hotărârile şi deciziile Congresului se iau cu votul a cel putin 50 % plus 1 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Şedintele se desfăşoară legal dacă sunt prezenti cel putin 2/3 (două treimi) din membrii Congresului.

Alegerea P.E.  şi a membrilor C.N.P.R.E.,  a Curţii Naţionale de Onoare, Disciplină şi Arbitraj (CNODA) şi a Comisiei Centrale de Cenzori (C.C.C.) se face prin vot secret.

Art.33   Congresul P.R.E. are următoarele atribuţiuni :

a) dezbate şi aprobă asupra raportului  prezentat de P.E.;

b) aproba programul de lucru al partidului de la un congres la altul,  stabileşte  poziţia, direcţiile de acţiune şi strategia acestuia în rezolvarea  problemelor majore;

c) aproba Statutul şi Programul politic al P.R.E. şi modificările facute între congrese de P.F. sau P.E.;

d) alege P.E.;

e) alege membrii C.P.P., propuşi de P.F. precum şi membrii C.E.P. propuşi de P.E. ales;

f) alege membrii C.N.O.D.A. şi CCC;

g) aproba planul de reorganizare al P.R.E. propus de P.F. sau P.E. şi modificările aduse planului de organizare pentru buna funcţionare a partidului făcute statutar între congrese de către P.F. sau P.E.;

h) alege membrii Consiliului Naţional al P.R.E., alţii decât cei care sunt membrii de drept datorită funcţiilor de conducere îndeplinite;

i) aprobă asocierea pe bază de protocol cu alte partide politice sau grupări politice, rezultând prin aceasta o alianţă politică la nivel teritorial sau național, după caz. În scop electoral, pe liste comune, poate forma coaliţii pentru asigurarea guvernării şi sprijin parlamentar în cazul în care P.R.E. are reprezentare parlamentară, dispuse intre congrese de C.N.P. R.E. sau care urmează a fi realizate ulterior.

j) aproba reorganizarea P.R.E. prin comasare, absorţie sau fuziune, divizarea totală sau parţială, realizate anterior congresului de către C.N.P.R.E. sau cele care urmează a fi realizate ulterior;

k) hotărăşte încetarea activităţii P.R.E. prin autodizolvare sau atunci când prin reorganizare îşi pierde personalitatea juridică;

l) poate aduce modificări şi schimbă Statutul, denumirea partidului, semnul permanent şi sigla.

3.1.1.3. Consiliul Naţional al P.R.E. (C.N.P.R.E.)

Art. 34 C.N.P.R.E.  este forul  de conducere al P.R.E. la nivel naţional intre două congrese.

Art. 35 C.N.P.R.E.  se compune din : preşedinţii filialelor regionale şi judetene, presedinţii de organizaţii teritoriale, preşedintele CNODA, preşedintele C.C.C., Senatului P.R.E., organizatiei studentesti, tineret, femei, pensionari, alti membrii alesi de congres si stabiliti ulterior de C.E.P.

Art.36 C.N.P.R.E  se întruneşte, de regulă,  o dată pe an în sedinţa ordinară şi, ori de câte ori este nevoie, in sedinţa extraordinară.

Convocarea se face de P.F. sau P.E. după ce a fost pusă in dezbaterea C.E.P. care, prin grija secretarului general, aproba şi semnează decizia de intrunire a C.N.P.R.E.  în care va fi stabilită ordinea de zi, locul, data, programul de desfăşurare a lucrărilor C.N.P.R.E., persoanele care vor participa.

Pe timpul desfăşurării lucrărilor C.N.P.R.E.  secretarii vor intocmi proces verbal de dezbateri şi decizii care se vor semna de toţi participanţii in drept, după care devin documente oficiale ale C.N.P.R.E.  şi sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere şi toti membrii P.R.E.

Toate  deciziile C.N.P.R.E.  se iau cu votul a cel putin 50 % plus 1 din numărul membrilor prezenţi la şedinţa. şedinţele se desfăşoară legal dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 (două treimi) din membrii C.N.P.R.E.

Alegerea membrilor C.N.P.R.E.  şi a conducerii organizaţiilor sale teritoriale se face prin vot secret.

Art.37 C.N.P.R.E.  are următoarele atribuţii :

a) dezbate şi hotărăşte asupra strategiei partidului propusă de C.P.P. şi C.E.P.

b) aproba modificarea Programului politic al partidului

c) alege membrii C.E.P. propuşi de preşedintele executiv interimar, în caz de completare sau vacantare a acestor funcţii până la congres

d) aproba alianţele sau comasările cu alte partide, numai in cazul în care partidul nu îşi pierde personalitatea juridică

e) stabileşte resursele, strategia şi programul campaniei electorale

f) elaborează, dezbate şi aprobă unele programe de acţiune prezentate de C.E.P.

g) aprobă înfiinţarea unor structuri organizatorice la nivel naţional, regional şi judeţean, precum şi regulamentele de organizare și funcționare ale acestora elaborate de C.E.P.

h) aproba modificările aduse Statutului şi Programului partidului realizate de  P.F. sau P.E. în perioada dintre congrese precum şi cele realizate ulterior.

Art.38 Deciziile C.N.P.R.E. se iau prin vot secret cu majoritatea simplă. Acesta se întruneşte o dată pe semestru şi este format din: membrii C.E.P. , preşedintele C.C.C. şi cel putin 18 preşedinţi ai filialelor P.R.E.

Art.39  C.N.P.R.E. are următoarele atribuţii: a). analizează activitatea organelor de conducere ale P.R.E. la nivel local şi judeţean şi stabileşte măsurile de urmat ale acestora în concordanţă cu hotărârile Congresului; b). validează şi revocă organele de conducere ale PRE la nivel local şi judeţean; c). primeşte darea de seamă asupra activităţii C.E.P., o analizează şi o aprobă cu majoritate de voturi; d).dezbate şi hotărăşte asupra problemelor ivite în P.R.E. în intervalul dintre două congrese; e). Analizează şi decide asupra contestaţiilor privitoare la excluderea din P.R.E. sau suspendarea din funcţie, f). la propunerea CE decide asupra suspendării din funcţie şi pierderii calităţii de membru al C.N.P.R.E.

Art.40 C.N.P.R.E. se convoacă, în mod normal, de către C.E.P. prin Secretarul General sau în mod excepţional de către 50% plus 1 din membrii săi. Convocarea se face prin cerere scrisă şi motivată, adresată P.E., care se depune la secretariatul PRE.

3.1.1.1.4. Consiliul Politic Permanent (C.P.P.)

Art.41. Consiliul Politic Permanent (C.P.P.) este organismul permanent de conducere politica şi de iniţiativă format din preşedintele fondator, preşedintele executiv şi prim-vicepreşedintele P.R.E.  şi este condus de Preşedintele fondator. Hotărârile C.P.P. se iau prin consens. Se reuneşte ori de câte ori este nevoie.

3.1.1.1.5. Preşedintele fondator al P.R.E.

Art.42 Preşedintele fondator (P.F.) este ales de Adunarea Constituantă a P.R.E.

Art.43 P.F. al P.R.E. este conducătorul politic al partidului, persoana care simbolizeaza valorile ideologice şi fundamentale ale P.R.E.

In absenţa sa, Presedintele executiv va prelua atribuţiile sale.

Art.44 P.F. are urmatoarele atribuţii:

a) reprezintă P.R.E. în relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii

b) este membru de drept al C.P.P.

c) conduce, impreună cu P.E, lucrările Congresului, C.N.P.R.E., C.P.P.

d) prezidează intâlnirile oficiale ale partidului.

e) propune C.P.P. sancţionarea sau suspendarea din funcţie a oricărui membru din conducerea P.R.E, mai puţin a P.E. Suspendarea aprobată de C.P.P. prin consens are efect imediat din momentul aprobarii.

f) numeşte Preşedintele Executiv interimar în cazul în care P.E. este indisponibil din motive medicale sau a demisionat din funcţie.

h) validează membrii C.E.P. în cazul în care P.E. interimar propune o altă echipă de conducere.

i). Propune C.P.P. convocarea Consiliului Naţional şi a Congresului P.R.E., conform Statutului sau, în mod excepţional;

j) În condiţii excepţionale (stare de urgenţă, starea de asediu, neconstituirea cvorumului unui Congres statutar după două convocări ale acestuia, alte situații neprevăzute), Preşedintele fondator (iar în lipsa acestuia, preşedintele executiv), are dreptul de a reconstrui structura şi organigrama partidului prin decizii de numire directă, pentru regenerarea structurilor de conducere a P.R.E.  Aceste decizii trebuie confirmate printr-un nou Congres P.R.E.,  recunoscute in instanta competentă română in condiţiile legislatiei in vigoare.

   3.1.2  Organismele de conducere executiva la nivel  national

3.1.2.1.   Presedintele executiv al P.R.E.

Art 45. (1) P.E. este conducătorul politic şi executiv al P.R.E., fiind ales de catre Congresul P.R.E. prin vot secret.

(2) P.E. este Preşedintele Comitetului Executiv Permanent (C.E.P.), Presedintele Cabinetului din umbra al P.R.E.  care monitorizeaza viaţa politică şi deciziile Administratiei de Stat.

(3) P.E. stabileşte departamentele de lucru ale P.R.E şi numeşte conducătorii acestora.

(4) P.E. propune C.P.P. spre dezbatere şi validare presedinţii consiliilor regionale şi judetene şi numeşte presedinţii interimari ai organizaţiilor teritoriale.

(5) P.E. convoaca si prezidează întrunirile Congresului, C.N.P.R.E., C.E.P. In cazul în care participa la Adunările Generale sau la şedinţele C.O. ale organizatiilor teritoriale, ale sedintelor Consiliilor Regionale şi Judetene Executive poate convoca şi conduce in mod direct lucrările şi stabilind ordinea de zi.

(6)  Are drept de dispoziţie privind fondurile materiale ale Partidului la nivel central şi judeţean;

Art.45 (1) Preşedintele executiv al P.R.E. este preşedintele organizaţiei centrale a P.R.E., exercită conducerea efectivă asupra Cabinetului din umbra, răspunde de patrimoniul P.R.E. şi are drept de semnătura în bancă.

(2) Presedintele executiv intocmeste ROF şi il supune spre aprobare C.E.P.  In functie de necesităţi propune modificarea Statutului si ROF-ului ori de câte ori este nevoie.

(3) Presedintele executiv poate propune Congresului schimbarea Semnului permanent la P.R.E.

Art.46 Preşedintele  executiv al Partidului are următoarele atribuţii; a). Prezideaza activitatea C.E.P. pentru toate problemele ce sunt în obligaţia acestuia; b). Analizează activitatea directorilor de departamente şi o supune spre aprobare C.E.P.; c). Este membru de drept al C.P.P., C.E.P., al C.N.P.R.E. şi pregătește documentele ședințelor acestora, inclusiv documentele Congresului P.R.E.; Ia măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii P.R.E. în toate sectoarele şi le supune spre aprobare C.E.P., anterior derulării acestora; b). Asista la şedinţele CNODA conduse de preşedintele acesteia; c). Răspunde efectiv de activitatea vicepreşedinţilor Partidului. k). Răspunde de buna funcţionare a disciplinei de partid şi ia toate măsurile pe care le consideră necesare în acest scop.

3.1.2.2. Comitetul Executiv Permanent (C.E.P.)

Art.47   C.E.P. este organismul de conducere executiv permanent central la nivel naţional compus din 5 membri numiţi de preşedintele executiv al P.R.E.:

a) preşedinte executiv, b) prim-vicepreşedinte, c) vicepreşedinte,  d) vicepreşedinte,  e) secretar general.  La sedinţele C.E.P. poate asista P.F. ori de câte ori consideră necesar, sens în care informeaza P.E. despre aceasta, precum şi problematica vizată pentru dezbateri.

Art.48 C.E.P. se intruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

Data, ordinea de zi şi programul de desfasurare al C.E.P. se stabileste de P.E, iar prin grija secretarului general se aduce la cunoştinţa membrilor C.E.P. prin grija S.G. cu 48 de ore inainte.

Art.49  Lucrările  şedintelor  C.E.P. sunt conduse, de regulă, de P.E. In funcţie de problematica ordinei de zi şedinţele pot fi conduse de P.F.

Art.44  Pe timpul desfăşurării lucrărilor şedinţelor C.E.P.,  S.G. ia măsuri de întocmire a proceselor verbale de dezbateri şi hotărâri  care se vor semna de toţi participanţii în drept la şedinţa. Ele devin documente oficiale ale P.R.E. şi sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere şi toţi membrii P.R.E.

Toate deciziile C.E.P. se iau cu votul a cel putin 50 % plus 1 din numarul membrilor săi, şedintele pot avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin 3 membri dintre care unu1 trebuie să fie obligatoriu P.F. sau P.E.

Art.50 Atribuţiunile C.E.P. sunt :

a) exercită conducerea operativă a P.R.E. intre şedintele C.N.P.R.E.

b) aduce la indeplinire hotărârile congresului

c) receptează şi acţioneaza la evenimentele şi problemele social- politice curente

d) propune forurilor competente aplicarea de sancţiuni sau sancţioneaza membrii de partid din subordine cu sau fara funcţii de conducere

e) coordonează şi controlează activitatea structurilor partidului

f) îa in dezbatere şi validează deciziile de infiinţare a departamentelor de lucru şi comisiilor emise de P.E.

g) elaborează regulamentele interne ale partidului

h) rezolva problemele curente

i) aproba lista candidaţilor la functia de P.E.

i) stabileşte candidaţii la funcţiile de  Preşedinte al României, preşedinte al Senatului, preşedinte al Camerei Deputaţilor, Prim Ministru, şefi ai grupurilor parlamentare P.R.E., Primar General al Capitalei.

j) aproba listele de candidați la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile locale.

3.1.2.3. Departamentele de lucru si Secretariatul P.R.E.

Art.51 (1) Presedintele executiv creează şi desfiinţează departamentele de lucru necesare elaborării Programului de acţiune şi Programului de guvernare, prin care monitorizează situaţia din România, Moldova şi din U.E.  Şefii de departamente sunt numiţi de Preşedintele executiv al P.R.E.

(2) Secretariatul P.R.E. este organul administrativ central, condus de Secretarul General şi este format din: Secretarul general, Secretari executivi şi Administratorul Patrimoniului.

(3) Atribuţiile Secretariatului P.R.E. sunt precizate de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF).

Art.52 (1) Secretarul general al P.R.E este numit de Presedintele executiv.

(2) Secretarii executivi ai P.R.E., purtător de cuvânt al P.R.E. şi Administratorul Patrimoniului P.R.E. sunt numiţi de Preşedintele executiv al Partidului.

4.1.6. Organismele consultative ale P.R.E

3..1.2.4. Senatul P.R.E., Corpurile de consilieri si Forumurile P.R.E.

Art.53 Senatul P.R.E. are un rol consultativ şi este format din membrii fondatori ai P.R.E. şi ai Academiei DacoRomâne, Corpul Consilierilor Nationali si Corpul Consilierilor Europeni. Senatul P.R.E. contribuie la clarificarea unor probleme de interes politic naţional, ştiinţific, juridic şi managerial, în conformitate cu Statutul şi Programul P.R.E.  Fostele cadre de conducere ale P.R.E.  (preşedintii executivi, prim-vicepresedintele, vicepreşedinţii, membrii C.P.P., C.E.P., C.N.P.R.E. sunt membri de drept ai Senatului P.R.E. si fac parte din organizaţia centrala a P.R.E.)

Art.54 Senatul P.R.E. poate recomanda soluţii, idei şi proiecte politice. Senatul P.R.E. are autonomie proprie, este condus de un preşedinte şi trei vicepreşedinţi aleşi dintre membrii săi.

Art.55 Preşedintele Senatului P.R.E. este membru de drept al C.N.P.R.E.

Art.57 Corpul Consilierilor Naţionali este condus de Directorul Corpului Consilierilor Naţionali şi se subordonează Preşedintelui executiv al P.R.E.

Art.56 Corpul Consilierilor Europeni este condus de Directorul Consilierilor Europeni şi este subordonat Preşedintelui Fondator al P.R.E.

Art.57 (1).  Forumurile P.R.E. se constituie la initiativa presedintelui fondator, a preşedintelui executiv şi a presedintilor de filiale si de organizatii P.R.E. şi se constituie din membri P.R.E., candidaţi, invitaţi, specialisti din societatea civilă din ţară şi din străinătate. Dezbaterile libere sunt moderate de  președintele de sedinţă având teme anunţate dinainte.

(2) Forumul P.R.E se constituie la toate nivelele de conducere din P.R.E. din iniţiativa preşedintilor organismelor P.R.E. şi are drept scop dezbateri libere pe teme stabilite de conducerea care le organizează privind viitorul P.R.E. iniţiativele politice, programele şi doctrina P.R.E. alte probleme cu caracter intern sau extern.

3.2 Organele de conducere teritoriale

Art.58 Organele executive de conducere în teritoriu (filialele)  reprezintă P.R.E. faţă de terţi, numai la nivelul respectiv local de organizare. Presedinţii de filiale sunt validati de preşedintele executiv al P.R.E.

3.2.1. Organele de conducere ale filialei

Art.59 Preşedintele filialei îşi desemnează C.E.F. Filialele P.R.E. pot deschide cont la bancă, pe răspundere proprie şi pot gestiona banii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.62 (1) Conferinţa este organismul de conducere al filialei P.R.E. care are loc o dată la doi ani şi este formată din delegaţii aleşi la adunările generale ale organizatiilor din localităţile teritoriale subordonate.

(2) Lucrările Conferinţei sunt conduse, de regulă, de un membru al C.E.P. sau de un membru al C.N.P.R.E, împuternicit în acest scop de Preşedintelui executiv sau Presedintele fondator al Partidului.

Art.63 La nivelul judeţelor, respectiv al Municipiului Bucureşti, Conferinţa are atribuţiile C.N.P.R.E.

Art.64 Conferinţa alege C.E. al Filialei (C.E.F.) format din preşedinte, vicepreşedinţi, purtător de cuvânt, secretar, trezorier, consilier juridic care asigură activităţile curente ale filialelor între cele două conferinţe judeţene. Preşedintele filialei este ales şi îşi desemnează echipa de conducere.

Art.65 Filialele pot înfiinţa departamente pe domenii de activitate de interes zonal.

3.2.2. Organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale

Art.66 La nivelul organizaţiilor teritoriale, organismul de conducere este Adunarea Generală a membrilor.  Organele de conducere sunt Adunarea Generala si Comitetul executiv al organizatiei (CEO).

Art.67 Adunarea Generală a organizaţiei teritoriale alege un CE al organizatiei (CEO) format din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar, trezorier care asigură activitatea curentă între două adunări generale. Preşedintele organizaţiei este ales de organizaţie şi îşi desemnează echipa de conducere.

3.3. Organele de control ale P.R.E.

3.3.1. Curtea Naţionala de Onoare, Disciplină şi Arbitraj (C.N.O.D.A.) si curţile filialelor P.R.E, Comisia Centrala de Cenzori (CCC).

Art.68 Curtea Naţionala de Onoare, Disciplină şi Arbitraj se constituie la nivel naţional, având rolul de a verifica abaterile de la Statut şi de la normele de conduită civilizată ale membrilor P.R.E., pentru soluţionarea diferendelor dintre membrii P.R.E. sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor P.R.E., la toate nivelurile.

Art.69 (1) La nivel naţional se constituie Curtea Naţională de Onoare, Disciplină şi Arbitraj (C.N.O.D.A.). Membrii C.N.O.D.A. fac parte din organizația centrală a P.R.E.

(2) C.N.O.D.A. se numeşte de către C.E.P. şi se aprobă de către C.N.P.R.E.

Art.70 C.N.O.D.A. este formată din membri aleşi pentru patru ani: preşedinte, vicepreşedinţi, consilierul juridic şi un secretar.

Art.71 Hotărârile C.N.O.D.A. se iau cu majoritate simplă de voturi şi se supun spre aprobare C.E.P. Dezbaterile în cadrul CNODA se fac după ascultarea prealabilă a punctelor de vedere prezentate de ambele părţi aflate în conflict.

Art.72 La nivelul filialelor se constituie o Curte de Onoare, Disciplină şi Arbitraj a Filialei (C.O.D.A.F.) care este propusă de C.E.F. şi aprobată de C.E.P. Filialei.

Art.73 CODAF este formată din trei membrii aleşi odată la doi ani: preşedinte, secretar şi un membru.

Art.74 Hotărârile C.O.D.A.F. se supun spre aprobare Conferinţei filialei judeţene.

Art.75 În cazuri bine justificate, hotărârile C.O.D.A.F. pot fi contestate la nivelul C.N.O.D.A.

Art.76 Comisia de Cenzori se constituie la nivel naţional şi de filială.

Art.77 La nivel naţional se constituie o Comisie Centrală de Cenzori (C.C.C.) formată din cinci membri (preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi doi membri).

Art.78 C.C.C. este propusă de către C.E.P. şi  validată de C.N.P.R.E.

Art.79 C.C.C. verifică anual activitatea CE, precum şi activitatea comisiilor de cenzori ale filialelor.

Art.80 La nivel de filială se constituie o Comisie de Cenzori a Filialei (C.C.F.) formată din trei membri aleşi anual (preşedinte, vicepreşedinte, secretar) propuşi de către C.E.F. şi aprobaţi de C.E.P.

Art.81 Comisia de Cenzori a Filialei verifică trimestrial si ori de câte ori este nevoie activitatea organizaţiilor teritoriale ale filialei.

Art.82 Hotărârile comisiilor de cenzori ale P.R.E. se iau cu majoritate simplă şi se aduc la cunoştinţă C.E.P.

CAP. 4   DESPRE  MIJLOACELE FINANCIARE ALE P.R.E.

Art.83 P.R.E. poate deţine, în proprietate sau în chirie, bunuri mobile şi imobile necesare realizării activităţilor specifice.

Art.84 Mijloacele băneşti ale P.R.E. sunt: taxele de înscriere, cotizaţii ale membrilor, donaţii şi legate, subvenţii de la bugetul de stat potrivit Legii bugetare anuale, venituri provenite din activităţi proprii (editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică, activităţi culturale, sportive, distractive, servicii interne, închirierea spaţiilor proprii pentru conferinţe şi acţiuni social-culturale, dobânzi bancare, vânzarea bunurilor de patrimoniu, cu excepţia celor primite din străinătate).

Art.85 (1) Taxa de înscriere în partid este stabilita de C.E.P. Prin excepţie, studenţii, elevii, pensionarii, şomerii nu platesc taxa de înscriere.

(2) Cotizaţia se stabileşte la aprecierea fiecărui membru, începând cu suma de cinci lei lunar, cu excepţia studenţilor, elevilor, şomerilor  pentru care cotizaţia se stabileşte la 1 leu lunar, respectiv a pensionarilor şi ţăranilor agricultori pentru care cotizaţia este de 3 lei lunar.

(3)  Organizaţiile locale vor transfera, în contul central al partidului, lunar, 25% din sumele încasate de acestea pentru susţinerea acţiunilor la nivel naţional, european şi internaţional ale P.R.E.

Art.86 Taxa de înscriere şi cotizaţia se modifică, se suspendă sau se exceptează numai prin decizia C.E.P.

Art.87 La nivel naţional se  pot organiza  departamente  de studii si cercetari pe probleme, în raport cu obiectivele din Program, iar la nivel de filială, în funcţie de necesităţi.

Art.88 Alegerea preşedinţilor organizatiilor se face prin vot secret, iar acestia îşi desemnează echipele organelor executive de conducere.

Art.89 Membrii P.R.E. propuşi a fi aleşi în organele de conducere, la toate nivelurile, trebuie să prezinte organelor superioare un curriculum vitae complet. Actualizarea lor se va face ori de cate ori survin modificări importante in viaţa celui în cauza.

Art.90 (1) Şedinţele ţinute de organele de conducere ale P.R.E., la toate nivelurile, se consideră statutare când sunt prezenţi cel puţin 1/2 din membri.

(2) La şedinţe, toţi membrii sunt convocaţi cu cel puţin 48 ore înaintea şedinţei.

Art.91 Absenţa nejustificată de la orice şedinţă a organelor de conducere ale PRE se consideră abatere. Repetarea ei se sancţionează.

CAP. 5 PRECIZĂRI FINALE

Art.92 Orice cetăţean onest poate susţine P.R.E. în calitate de simpatizant, dacă se declară de acord cu STATUTUL şi PROGRAMUL POLITIC al P.R.E.

Art.93 Partidul funcţionează de la data obţinerii personalităţii juridice, conform prevederilor legislaţiei române in vigoare.

Art.94 Încetarea activităţii P.R.E. se face în condiţiile legislatiei române în vigoare privind partidele politice.

Art.95 (1) Primul STATUT s-a întocmit conform Legii nr.14/2003, a fost adoptat de Adunarea Generală de Constituire şi a fost valabil pană la recunoaşterea de către instanţa compententă a celui prezent. Orice altă modificare a Statutului sau numire in funcţie in P.R.E. se poate face la propunerea C.P.P. cu aprobarea C.N.P.R.E. până la Congresul P.R.E. şi de Congresul P.R.E. în condiţiile prezentului Statut.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: